Przekaż 1% Fundacji im. Hanki Bożyk

Nr KRS: 0000362270

Nr konta:

20 1240 2135 1111 0010 3448 4680

StartFundacja

Fundacja

O Fundacji

Wykaz osób i nazw instytucji,które wpłaciły pieniądze na konto Fundacji w latach 2010-2012

 

Wpłaty 2012r Wpłaty 2011r Wpłaty 2010r
Bartosiewicz Zofia
Gierek Adam
Jakubowicz Andrzej
Jodko Tomasz
Komosiński Janusz
Kowalska Maryla
Kuźnar Andżelika
Łoś-Kuczera Maria
Sosnowski Bogusław
Stępniewska Anna Zofia
Traczyk Zdzisława
Wasyłyszyn-Wasilewska Jolanta Halina
Ważyński Marian
Wróbel-Lukowska Teresa
Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji

Bandurski Janusz
Frelek Jakub
Haduch-Michalska Agata
Kubiczek Franciszek
Kuczera-Łoś Maria
Kupich Andrzej
Kużnar Andżelika
Łachut Andrzej
Meridian Sp.zo.o.
Pazura Ryszard
Rusak Andrzej
Starzyk Kazimierz
Stępniewska Anna
Traczyk Zdzisława

 

Biskup Józef
Glonek Lidia
Gorywoda Manfred
Guzek Adam
Guzek Grzegorz
Guzek Marian
Kowalska Maryla
Kuczera-Łoś Maria
Kużińska Hanna
Małachowski Witold
Traczyk Zdzisława
Wróbel Zdzisław
Zdulska Marzanna
Zugaj Edward

 

 

Fundacja im. Hanki Bożyk,

"Pogotowie Ratunkowe, dlaczego nie zdążyło?"

dane fundacji:

NIP: 5213575661

REGON: 142518592

konto: 20 1240 2135 1111 0010 3448 4680STATUT FUNDACJI im. Hanki Bożyk:
"Pogotowie Ratunkowe, dlaczego nie zdążyło?" 

Postanowienia ogólne§ 1.
Fundacja im. Hanki Bożyk Pogotowie Ratunkowe  dlaczego nie zdążyło ? zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Pawła Bożyka i jego syna Piotra zwanych dalej Fundatorami aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Grażyną Jarmołowicz-Zarembą w Kancelarii Notarialnej mieszczącej się przy ul. Kościelnej 21 w Nasielsku (Repertorium A Nr 757/2010).

§ 2.
Inicjatywa powstania Fundacji narodziła się po nagłej śmierci Hanki Bożyk spowodowanej odmową udzielenia Jej pomocy przez Pogotowie Ratunkowe, dla upamiętnienia dorobku jej życia i pracy.

§ 3.
1. Fundacja posiada osobowość prawną. Fundacja prowadzi działalność na podstawie obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.
3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 4.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto st. Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć jednostki organizacyjne.


§ 5.
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6.
1. Fundacja ustanawia doroczną Nagrodę im. Hanki Bożyk wręczaną w rocznicę Jej śmierci wraz z medalem honorowym przyznawaną osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji
§ 7.
1. Celem Fundacji jest :
- monitorowanie wszelkich przypadków działalności Pogotowia Ratunkowego, kiedy karetka wezwana prawidłowo przybywa do chorego po czasie wyznaczonym przez przepisy ratownictwa medycznego,
- przygotowanie zabezpieczeń prawnych uniemożliwiających Pogotowiu Ratunkowemu stosowanie standardów zagrażających życiu chorego,
- wspieranie działań dziennikarstwa śledczego w zakresie ujawniania i upubliczniania błędów udzielania pomocy medycznej stacji pogotowia ratunkowego.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 8.
Fundacja realizuje swe cele poprzez prowadzenie działalności:
1) w zakresie działalności charytatywnej poprzez:
- organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą;
- pozyskiwanie sponsorów instytucjonalnych.
2) w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez:
- udział w procesie legislacyjnym zgodnie z ustawą dotyczącą doskonalenia prawa o ochronie zdrowia i życia ludzkiego.


§ 9.
Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

§ 10.
Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

Majątek i dochody Fundacji
§ 11.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10 000 zł.(dziesięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 12.
1. Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących m.in. z:
1) majątku własnego Fundacji;
2) spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
3) wpływów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń;
4) oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych skarbu państwa;
5) zaciągania pożyczek;
6) nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową.
3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.§ 13.
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 14.
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?.
2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.Władze Fundacji
§ 15.
1. Władzami fundacji są:
- Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
- Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
3. Członkowie Rady wykonują swe funkcje w Radzie osobiście.
4. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Rada Fundacji
§ 16.
1. Rada Fundacji, którą powołują Fundatorzy, jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków i jest wybierana na trzyletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz może wybrać Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. Rada może odwołać zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego w dowolnym czasie.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności zaistnienia innych niż wskazane w ust. 5 pkt 1)-3) okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania do danego członka Rady, odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. W głosowaniu nie bierze udziału członek Rady, którego głosowanie dotyczy.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;
2) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych;
3) śmierci członka.
6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją - członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 17.
1. Rada może zaprosić do stałego udziału w swych pracach osoby fizyczne lub pełnomocników osób prawnych, które dokonały znaczących wpłat na rzecz Fundacji lub w inny, szczególny sposób przyczyniły się do jej rozwoju bądź położyły szczególne zasługi dla realizacji celów zbieżnych z celami statutowymi Fundacji. Osoby te są honorowymi członkami Rady - którzy tworzą Honorową Radę Fundacji.
2. Honorowi członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach z głosem doradczym.

§ 18.
1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje 1 głosem.
7. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący.
8. W sytuacji nie cierpiącej zwłoki, jeżeli zwołanie posiedzenia Rady nie jest możliwe, Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie pisemne nad projektem uchwały, rozsyłając projekt członkom zwyczajnym Rady. Uchwała w trybie głosowania pisemnego może zapaść tylko w przypadku jednomyślności wszystkich członków Rady.

§ 19.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności i bilansu oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu;
4. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
5. przyznawanie honorowego członkostwa Rady;
6. przyznawanie dorocznej Nagrody imienia Hanki Bożyk;
7. zatwierdzanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub likwidacji Fundacji.

§ 20.
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 21.
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. Zarząd może wybierać ze swojego grona jednego lub dwóch Wiceprezesów.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
a) złożenia rezygnacji, zgłoszonej pisemnie do Przewodniczącego Rady;
b) śmierci;
c) odwołania zgodnie z ust. 5 poniżej.
5. Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni członkowie Zarządu są odwoływani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Odwołanie następuje w przypadku:
a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu;
d) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.

§ 22.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
2) uchwalanie regulaminów;
3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
4) dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez Fundację w celu osiągania jej celów statutowych zgodnie z misją Fundacji, programami działalności, Statutem, oraz aktualnie obowiązującym prawem;
5) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
6) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
7) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
8) udzielania pełnomocnictw;
9) tworzenie i organizowanie biura Fundacji oraz niezbędnych stałych lub doraźnych jednostek i komórek organizacyjnych wraz z nadaniem regulaminu organizacyjnego i określenie zasad i zakresu działania;
10) dokonywanie zmian w statucie Fundacji;
11) występowanie z wnioskiem w kwestii połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, z wyjątkiem par. 25 i par. 27. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd zobowiązany jest corocznie przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe (bilans).
7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

Sposób reprezentacji
§ 23.
1. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych do 10 000 złotych oświadczenie woli składa Prezes Fundacji plus jeden członek zarządu. Powyżej tej kwoty wymagany jest podpis Fundatora i członka Zarządu.

Zmiana Statutu
§ 24.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje jednomyślnie Zarząd. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją
§ 25.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 26.
W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Zarząd, przy czy jego decyzje zapadają większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 wszystkich członków, w tym Prezesa, i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.Likwidacja Fundacji
§ 27.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia

§ 28.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, przy czy jego decyzje zapadają większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 wszystkich członków, w tym Prezesa, i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 29.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
Fundatorzy:

Paweł Bożyk i Piotr Bożyk


Rada Fundacji:

Włodzimierz Nowak - przewodniczący
Tadeusz Haładaj - członek
Janusz Szewczak - członek

 

Zarząd Fundacji:

Janusz Bandurski - przewodniczący
Mieczysław Kozłowski - członek
Bożena Okraszewska - członekKomisja Rewizyjna:

Jerzy Żyżyński - przewodniczący

Członkowie:

Grażyna  Kaszyńska,
Halszka Wsilewska-Wasyłyszyn

Goście na stronie

1263277
dziś
wczoraj
ogółem
216
190
1263277

Internauci o pogotowiu

Facebook

Kalendarium


Dzisiaj jest: Niedziela
24 Stycznia 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Felicja, Mirogniew, Rafał,
Rafaela, Tymoteusz

Do końca roku zostało 342 dni.
Zodiak: Wodnik

Kompozycje Piotra Figla

Podziękowania dla Piotra Figla za udostępnienie
swoich kompozycji.